Data publikacji regulaminu: 21.11.2017 r.

Ten regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WilkMorski.pl.

Sprzedającym jest firma Marcin Iwankiewicz zarejestrowana pod adresem Aleja Kasztanowa 12,

55-040 Pełczyce, NIP: 8991242954, REGON: 93150441 zwanym także Usługodawcą, Sprzedawcą, Instruktorem bądź Egzaminatorem.

Kontakt z Opiekunem Sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: +48 601 414 719 (koszt połączenia wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu mailowego: info@WilkMorski.pl.

§1 Definicje

 1. Regulaminten regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Zamawiający/Klient – osoba lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym www.WilkMorski.pl.

 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w tymże Regulaminie.

 4. Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów i Usług.

 6. Towar przedmiot/rzecz prezentowana w Sklepie Internetowym,

 7. Przedmiot transakcji – usługi i towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.

 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://WilkMorski.pl za pośrednictwem którego Klient może zrealizować Zakup.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Usług lub Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży (Zakupu).

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem WilkMorski.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy WilkMorski.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Usług i Towarów poprzez Internet.

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych WilkMorski.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dodatkowych przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta).

 2. Zamówienia są przyjmowane przez wypełnienie wniosku i przesłanie mailem lub telefonicznie.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i bezbłędnie poda dane kontaktowe potrzebne do wykonania Usługi.

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub błędne, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykluczenie udziału Zamawiającego w szkoleniu.

 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Prośbę taką należy zgłosić telefonicznie lub mailowo.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, w celu potwierdzenia zakupu Usługi bądź Towaru.

 2. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przez serwis Przelewy 24 lub przelewem bankowym. Brak wpłaty natomiast jest jednoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.

 3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

 4. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.

 5. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie i potwierdzany mailowo.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli Sklep sprzedaje Usługi, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, po procesie rozpoczęcia szkolenia, odstąpienie od umowy może nastąpić najpóźniej do 3 dni przed ustalonym mailowo lub telefonicznie terminem szkolenia.

 2. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
  3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

§5 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy lub w formie papierowej wysłanej na adres Sprzedawcy.

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego elektroniczne pismo o powodzie reklamacji.

 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.

 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, oraz w sytuacji zakończenia procesu szkolenia lub wydania zaświadczenia o zdanym egzaminie państwowym.

§6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji sprzedaży, mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację zakupionych Usług (np. instruktorom). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§7 Zmiana Regulaminu

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).